ua ru

научно-производственное объединение

АГРО-СІМО-МАШБУД

в виде общества с ограниченной ответственностью

Меню

У новiй паровiй сушарцi можна ефективно обробляти зерно круп

Пiдприємства галузi хлiбопродуктiв використовують нову технологiю виробництва гречаних круп на основi гiдросепарування зерна на мийних машинах з пiдсушуванням, попереднiм пiдiгрiванням, пропарюванням , сушiнням та утилiзацiєю вiдпрацьованого тепла парових сушарок. Це дає змогу забезпечити краще зволоження зерна пiд час миття та пропарювання. Водночас пiдвищується навантаження на паровi вертикальнi сушарки, а вiдтак i зростають затрати тепла.

14.02.2014

"

2014-02-14 12:30

Каминский В. Д. , заслуженный изобретатель Украины, д.т.н., профессор ОГСХИ
Бабич М. Б. , к.т.н., генеральный директор НПО «АГРО-СИМО-МАШБУД»


    Пiдприємства галузi хлiбопродуктiв використовують нову технологiю виробництва гречаних круп на основi гiдросепарування зерна на мийних машинах з пiдсушуванням, попереднiм пiдiгрiванням, пропарюванням , сушiнням та утилiзацiєю вiдпрацьованого тепла парових сушарок. Це дає змогу забезпечити краще зволоження зерна пiд час миття та пропарювання. Водночас пiдвищується навантаження на паровi вертикальнi сушарки, а вiдтак i зростають затрати тепла.
     При гiдросепаруваннi зерна вiдокремлюються смiтнi домiшки (вiдходи), якi виводяться з мийної машини досить вологими i потребують подальшого сушiння. Але належних агрегатiв для вiдокремлення важко сипких вiдходiв в Українi поки що не має, як не оптимiзованi й параметри їх обробки.
    У технiчно логiчному процесi водотеплової обробки заключний етап - сушiння зерна. На iснуючих парових агрегатах ВС-10-49М його сушать контактним способом, який не забезпечує високої ефективностi. Нерiвномiрнiсть обробки, а також низька продуктивнiсть згаданих сушарок - одне з вузьких мiсць крупоцеху. Крiм того, вiдпрацьованi тепле повiтря i пара викидаються в довкiлля.
   Для усунення цих недолiкiв ми розробили нову парову сушарку для обробки зерна i вiдходiв пiсля мийної машини. Характерна її особливiсть- утилiзацiя тепла вiдпрацьованої пари в конденсаторi з подальшим нагрiвання агента сушiння у пароводяному калориферi, в якому використовують вiдпрацьовану пару.
    Технологiєю обробки зерна i вiдходiв у паровому агрегатi передбачено пiдiгрiвання i пiдсушування вiдпрацьованим агентом на першiй стадiї i сушiння кондуктивно-конвективним способом на другiй. Для встановлення оптимального спiввiдношення тривалостi обробки конвективним i кондуктивно-конвективним способом на основi експериментальних даних застосовано безрозмiрне визначення.

W = Wn- Wi / Wn- Wk     ( 1 )
W* = Wi - Wk / Wn- Wk     ( 2 )
де: Wn та Wk — початкова та кiнцева вологiсть зерна або вiдходiв,
Wi — поточна вологiсть.
Визначення коефiцiєнтiв значимостi в рiвняннi регресiї наведено для виду.
N = Dw / Da = f (ncaT, F, W, W*)     ( 3 )
де: n — температура t попереднього пiдiгрiтого зерна,
ca — температура агента сушiння,
T — температура сушильних труб,
F — поверхня теплопередачi.

    У такому рiвняннi показано кiнетику сушiння зерна гречки. Для встановлення кiлькiсних i якiсних зв""язкiв мiж параметрами сушiння використали несиметричний насичений квадратичний план Рехтшафнера ПФЕЗ - оптимальний для такої розмiрностi (К-6). Як критерiй оптимiзацiї вибрали затрати.

П = Q3Nc     ( 4 )
де: Qз — загальнi затрати тепла на процес сушiння, кДж / год,
Nc — продуктивнiсть сушарки, кг / год.
При використаннi цього критерiю поверхню вiдгуку визначають за таким рiвнянням:

П = 3.175 + 0.2064Х1 + 0.366Х2 + 0.3915Х4 + 0.4036Х5 + 0.1368Х6 - 0.1833Х2X2 + 0.3015Х2X4 + 0.5944Х2X5 - 0.5613Х1Х2 - 0.03933Х1Х3 - 0.0488Х1Х4 - 0.859Х1Х5 - 0.0736Х1Х6 + 0.04596Х2Х6 + 0.4615Х3Х4 + 0.1494Х2Х5 - 0.1058Х2Х6 - 0.1863Х3Х5 + 0.2559Х3Х6 + 0.06918Х4Х5 - 0.166Х4Х6     ( 5 )
де: Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 — кодованi значення натуральних змiнних
ncaT, F, W, W* — вiдповiдно.
    Аби визначити оптимальнi умови сушiння в паровому агрегатi при мiнiмальних затратах розроблено програму на ЕОМ «ОПТIМ», яка забезпечує пошук оптимуму методом половинного подiлу.
В результатi розрахунку на ЕОМ отримано такi оптимальнi параметри сушiння:
n = 100°C,
ca = 30°C,
T = 140°C,
F = 15.7 м.
     Вони забезпечують мiнiмальнi затрати енергiї на сушiння.
На основi аналiзу коефiцiєнта рiвняння регресiї ( 5 ) можна зробити висновок, що основними факторами, якi позначаються на критерiї оптимiзацiї наведених затрат ( П ), є:

  • межа переходу вiд першої стадiї до другої — W
  • температура труб, у яких циркулює пiд тиском пара — T
  • температура агента сушiння — ca
  • температура попереднього пiдiгрiва зерна — n

«Зерно i хлiб» № 1, 2001 р.

"
Остались вопросы?
Подписаться на новости

Свежие новости

Технологическое оборудование на экспорт
28.07.2020

Технологическое оборудование на экспорт

Подробнее
Гидротермическая обработка зерна
16.07.2020

Гидротермическая обработка зерна

Подробнее
Поставки комплектующих к станкам вальцедековым марки СГР
10.07.2020

Поставки комплектующих к станкам вальцедековым марки СГР

Подробнее
Новые поставки востребованного оборудования
18.06.2020

Новые поставки востребованного оборудования

Подробнее

Популярные запросы:

Гречезаводы Заводы "под ключ"
Наверх